İnternet bağlantısı yok...
İnternete yeniden bağlanıldı...
Tüm ürünlerde Kargo Bedava İmkanı

Tegin Aksesuar ACC Etik Kuralları

DÜRÜSTLÜK
Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.
GİZLİLİK
Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kurumu ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük kurum  ile ilişkisinin sona ermesinden sonra da  devam eder.
ÇIKAR ÇATIŞMASI  
Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
Şirket çalışanları;  kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya,  şirketin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.
SORUMLULUKLAR
Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.
  • Yasalara ve Mevzuata Uyum Sorumluluğu
Şirket her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Çalışanların hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez
  • Görevde Özen Sorumluluğu
Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle ve işinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Çalışan, işlerin gereğine göre zamanında sonuçlandırılmasından, üst yöneticisi tarafından verilen talimatların en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Her çalışan şirketi temsil ettiği bilinciyle, şirketin itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla ve şirketi zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Her çalışan bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı olarak yönetmekle sorumludur. Hiçbir çalışan, işiyle ilintili olarak üçüncü şahıs ya da kurumlardan yarar sağlayamaz, özel iş ilişkisine giremez, ödeme talep edemez ya da yapamaz.
  • Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluk
Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder,çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur.
  • Sahiplerine Karşı Sorumluluk
Şirket faaliyetlerinde şirket değerinin arttırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösterilir. Şirket faaliyetleri; şeffaflık, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususlar dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde şirket sahiplerine karşı bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.
  • Çalışanlara Karşı Sorumluluk
Adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanır. Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunulur. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına ve çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlülüklerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.
  • İşyeri İlke ve Kurallarına Uyma Sorumluluğu
Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.
  • Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu
Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Müşterilere karşı sorumluluk
Kaliteli ürün ve hizmet üreterek tutarlı ilişkiler geliştirerek,  uzun vadeli güven ortamıyla çalışmaların devamlılığı sağlanır. Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler tarafından tercih edilen firma olmak hedeflenir.
  • Rakiplere Karşı Sorumluluk
Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

 
Yükleniyor...